PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, hogy Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 6/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete szerint pályázatot hirdet az érintett szervezetek számára.

Pályázat célja: A pályázat a civil szervezetek, alapítványok tárgyév január 1. és december 31. között megrendezésre kerülő rendezvényeinek támogatása, valamint az érintett szervezetek tárgyévi működési költségihez való hozzájárulás.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás:

– tárgyévben a támogatásra szánt pénzkeret 3.000.000.-Ft.

A támogatottak köre: azon civil szervezetek, alapítványok, amelyek a 2011. évi CLXXXI. törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vételre kerültek és Hosszúpályiban működnek. Nem nyújthatnak be pályázatot pártok, pártok helyi alapszervezetei, illetve azok a szervezetek, amelyek előző évi támogatásukkal szabályszerűen nem számoltak el.

A pályázati anyag tartalma: pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet.

Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban vehető át személyesen ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a www.hosszupalyi.hu honlapról.

A támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület dönt a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Szociális Bizottság véleményének figyelembevételével a soron következő rendes testületi ülésen.

A Polgármesteri Hivatal a pályázókat a pályázati döntés után 8 munkanapon belül értesíti az eredményről.

A támogatás formája: A civil szervezetek, alapítványok az elnyert támogatást a támogatási szerződésben meghatározott módon, vehetik igénybe, melyet a támogatott szervezet célja szerinti tevékenységének, működésének költségeire használhat fel folyó év december 31-ig.

A pályázati lapon szereplő költségvetés kiadási tételei, amelyek az adott program megvalósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak:

Költségek – Iroda bérlet, rezsi, kommunikáció – Bér, tiszteltdíj – Szakértői költségek – Utazási költségek – Anyag, eszköz beszerzés.

Nem támogathatóak: beruházás, reprezentáció

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 24., 16.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye: Hosszúpályi Polgármesteri Hivatal.

A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétől számított 4 munkanapon belül, egy alkalommal van lehetőség. A formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

a) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása,
b) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással elszámolt,
c) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszűntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,
d) civil szervezet alapdokumentumai,

e) civil szervezet utolsó lezárt, a törvényszékhez benyújtott beszámolójának a másolata
f) egyéb, a pályázati felhívásban esetlegesen megjelölt melléklet.