HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL


Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülőket/törvényes képviselőket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre történő
Beíratás időpontja: 2022. május 4-5. 8.30 -15.30. óra között-Személyesen
Pót beíratás: 2022. május 11. 8.30 -15.30. óra között-Személyesen

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. § (továbbiakban: Rendelet).
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján főszabály szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az óvoda felvegye azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A gyermek óvodai nevelésben való részvételének biztosítása a szülő kötelessége (Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pont). Nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak (Nkt. 4.§. 19. pont).
A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, a Kormány rendeletében kijelölt szerv( Derecske Járási Hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Az eljárás időtartama 50 nap. (Nkt. 8. § (2) bek.)
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha az óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 20.) követő 15 napon belül, azaz 2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. (Rendelet 20.§ (2) bekezdés).
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pont).
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni. (Nkt. 49. § (1) bekezdés).
 A szülő a beíratási szándékát – a kötelező felvételt biztosító óvodában a beíratási napokon 2022. május 4-5. között, illetve május 11-én jelzi az intézményben
2022.SZEPTEMBER 1-TŐL ÓVODAKÖTELESEK A 2018.09.01 ÉS 2019.08.31 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN SZÜLETETT GYERMEKEK.
A nem óvodaköteles gyermekek csak akkor vehetők fel, ha minden óvodakötels gyermek beóvodázása megtörtént és maradt szabad férőhely. Nem óvodaköteles, de felvehető gyermekek azok, akik 2019.09.01. és 2020.03.30 között születtek.
Ettől kisebb gyermekeket a bölcsődébe lehet jelentkeztetni.

(A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. A felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről írásban értesíti a szülőt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát – mivel az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn – az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2) bekezdés).
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok: Születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ- kártya, (Rendelet 20. § (3) bekezdés).
A szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa (érvényes személyazonosító igazolvány, magyar útlevél, 2001. július 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (rendelet 20. § (3) bek),
A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a gyermek Magyarország területén tartózkodásának jogcímét igazoló okirat (eredeti és érvényes személyazonosító okmány, útlevél, regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya). (Nkt. 92. §).
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják a jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A beiratkozás alkalmával a szülőknek nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. Ahol csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ott a következő dokumentumok valamelyike is szükséges: szülők nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, vagy a bíróság ítélete. Továbbá nyilatkozniuk kell a családi pótlékra jogosult nevéről is. (Nkt. § (4) bek b) pont)
A sajátos nevelési igényű gyermek különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüléséhez szükséges az annak jogát megalapozó szakértői bizottság szakértői véleménye. (Nkt. 47. § (1) bekezdés).

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel (Rendelet 20. § (4) bekezdés). Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A fenntartó a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és az intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. A szülő a fenntartó döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti (Nkt. 37-38. §).

Az első óvodai foglalkozási nap / A nevelési év első napja:

  1. szeptember 1. (csütörtök)

Hosszúpályi, 2022.03.29. ……………………………………………………