FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Hosszúpályi Szociális Szolgáltató Központ
(4274 Hosszúpályi, Debreceni u. 2/c)
Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017. december 18-tól, 2022. december 17-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4274 Hosszúpályi, Debreceni utca 2/c.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Hosszúpályi Szociális Szolgáltató Központ vezetői feladatainak ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1922. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, Felsőfokú szakirányú iskolai végzettség, figyelemmel az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 8.2 pontjában foglalt képesítési előírásokra,
• Szociális és vagy egészségügy területén szerzett – legalább 5 év feletti tapasztalat -,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• Egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szociális területen szerzett – legalább 3-5 év vezetői tapasztalat -,
• Helyismeret,
• Szociális szakvizsga megléte.
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű empátiás és kommunikációs készség,
• Kiváló szintű konfliktuskezelő és együttműködési képesség,
• Következetes munkavégzés,
• Munkaköréhez kapcsolódóan elvárható maximális terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz,
• Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt,
• Végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat bemutatása, vagy hiteles másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak és a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, és nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen való tárgyalásához.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. december 18. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15. 12:00 óra.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berényi András polgármester nyújt, a 52/375-511-es számon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.
• Személyesen, Berényi András, Hajdú-Bihar megye, 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat előreláthatólag a benyújtásra előírt határidőt követő Képviselő-testületi ülésen kerül elbírálásra. A Képviselő-testület jogosult a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítani.
A pályázat elbírálásnak határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
• Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának honlapja (www.hosszupalyi.hu)
• Hosszúpályi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája –
• www.kozigallas.hu
A munkával kapcsolatban további információt a www.hosszupalyi.hu honlapon szerezhet.

Berényi András sk.
polgármester